ExpolandTour

KVKK Bilgilendirme Metni

EK –MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

EKSPOLAND TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI  TURİZM A.Ş.

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu

EKSPOLAND TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI TURİZM A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Seyahat Süreçleri Organizasyonu ve Etkinlik Yönetimi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

 • Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: 

 • İnternet sitesi üzerinden form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Müşteri ziyaretleri, seminer veya etkinlikler sırasında kartvizit paylaşımı yapılması.
 • Ticari faaliyet amacıyla sizlerle iletişime geçmemizi öneren müşteri ve/veya potansiyel müşteri tarafından kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi.
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve anlaşmalı bağımsız denetim hizmeti alınan firma ile paylaşılabilecektir.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili kurum, kuruluş ya da anlaşmalı firmalar ile paylaşılacaktır. 
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (ERP, Teamwiever, Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır. 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin tanıtımı amaçlarıyla ticari ileti gönderilmesi süreçlerinde “açık rızanız alınarak” işlenecektir.

 • KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Eğitim mah. Poyraz sok. Ertogay İş merkezi No3 Kat 5 Daire 14 Kadıköy İstanbul ” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@expolandtour.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.
 • Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

 • Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. 

Aydınlatma Metninin en güncel haline www.expolandtour.com adresinden ulaşılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım. 

EK- İNTERNET ZİYARETÇİ BAĞLANTISI AYDINLATMA METNİ

ZİYARETÇİ KABLOSUZ AĞ BAĞLANTISI AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz,

EKSPOLAND TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI  TURİZM A.Ş olarak (“Şirket” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, ziyaretçi kablosuz ağına bağlanmanız halinde kişisel verileriniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla ve bu amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak kaydıyla işlenecektir. 

Bu kişisel veriler, KVKK’nın 5 (2) belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işleneceğini tarafınıza bildiriyoruz.

Bu kişisel veriler, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için ilgili kişi başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. 

EK – İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

EKSPOLAND TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI TURİZM A.Ş 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

EKSPOLAND TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI TURİZM A.Ş (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, 

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve faaliyetlerimize yönelik sizler ile iletişime geçilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere tanıtılması ve önerilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: 

İlgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesi üzerinde yer alan iletişim formunun doldurulması, internet sitesi üzerinden özgeçmiş gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi ile kişisel veriler toplanmaktadır.

 • KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle, 

 • Eğitim mah. Poyraz sok. Ertogay İş merkezi No3 Kat 5 Daire 14 Kadıköy İstanbul ” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • ekspoland@hs01.kep.tr  şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 •  güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@expolandtour.com adresine elektronik posta göndererek 

            veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

EK –MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ